Mittwoch, 27. Februar 2008

Vieuphoria pt. 5

Kommentare:

pa hat gesagt…

Ass di 2. Photo vläit zoufälleg an der Staad opgeholl gin?

citizen hat gesagt…

Dat wees ech net. Ech hunn quasi keng Indizien.