Mittwoch, 12. September 2007

Terrorismusbekämpfung

Artikel (lemonde)

Den läschten Abschnitt fannen ech besonneg intressant. Sie wärten sech geduecht hun: Komm mer soe mol et wier net sou fir dass och keen drop kënt dass et sou wier!

Besonneg angesichts klenger Terror-Zellen vun e puer Leit mëcht sech d'Entwecklung vun souenger Waff bezuelt. Sou kann ee bequem de ganzen Quartier, jo firwat net d'ganz Uertschaft wegbloosen.

Ech denken mir kënen all frou sin dass den technëschen Fortschrëtt duerch naischt (ausser duerch sech selwer) opzehalen ass.

Vive d'Terrorismusbekämpfung!

Keine Kommentare: